Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.communicatieprofessionals.com. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij bieden de informatie op deze website aan zonder enige vorm van aansprakelijkheid. Verder behouden we ons het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Verantwoordelijkheid

Dit is een website die partijen faciliteert in het zoeken naar en aanbieden van freelance Communicatie professionals. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de totstandkoming van de opdracht, informatieverstrekking, data en gegevens noch aan de afspraken, bij het aangaan of uitvoeren van de opdrachten. Partijen en gebruikers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor alle acties die voortkomen uit het gebruik van deze website.

Bescherming persoonsgegevens

Voor het verstrekken en uitwisselen van persoonsgegevens tussen partijen, zijn partijen zelf verantwoordelijk voor de naleving van de bescherming en gelden hun eigen privacy voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Deze website is houder dan wel rechtmatig gebruiker van de intellectuele eigendomsrechten rustende op alle via deze website aangeboden informatie, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen en merken. Het is niet toegestaan deze intellectuele eigendomsrechten zonder onze toestemming dan wel in eigen recht te gebruiken.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en/of disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.